Hafta içi 16:00'a kadar vereceğiniz siparişler aynı gün kargoya verilir. Ürünlerimiz tüm Türkiye'ye en taze şekilde sıcak hava şartlarına karşı korumalı olarak gönderilmektedir. Gönderim ve Teslimat için Tıklayınız.
facebook instagram

Haberler

Eklenen Tarih: 20/05/2013 İstanbul’daki Egelilerin başında bir Denizli'li Hacı Şerif'in Katkılarıyla

İstanbul’daki Egelilerin başında bir Denizlili…

11 Mayıs 2013

denizli-İstanbul-egebir-h1

Yaz ay­la­rı­nın müj­de­ci­si gü­ne­şin, yü­zü­nü İstan­bul se­ma­la­rı­na dön­dü­ğü bir Cuma günü, ken­tin en gözde semt­le­rin­den olan Ye­şil­köy’e doğru yola çı­kı­yo­ruz. Tıpkı adı gibi ye­şi­li de için­de ba­rın­dı­ran bu mu­hit­te ma­vi­den de na­si­bi­ni alan, de­ni­zin hemen yanı ba­şın­da ko­nuş­la­nan Ye­şil­yurt Spor Ku­lü­bü’ne ula­şı­yo­ruz. Muh­te­şem do­ğa­sı, hij­ye­nik ve ferah fark­lı spor bran­şı te­sis­le­ri ile göz dol­du­ran ku­lüp­te Hü­se­yin Reşit Öz ile bir araya ge­li­yo­ruz.

ic9

Gök­le­re uza­nan ağaç­la­rın te­pe­le­rin­de yaza mer­ha­ba diyen kuş cı­vıl­tı­la­rı eş­li­ğin­de buram buram Ege kokan bir soh­be­te bı­ra­kı­yo­ruz ken­di­mi­zi. Hacı Şerif’in ik­ram­la­rı da dol­du­run­ca ma­sa­yı ‘Bizim gız’, ‘Bizim oğlan’ların di­ya­rın­da bu­lu­ve­ri­yo­ruz ken­di­mi­zi. İşte doğma bü­yü­me İstan­bul’da geçen ya­şa­mı­na rağ­men, nüfus cüz­da­nın­da yazan ‘De­niz­li’nin hak­kı­nı veren, mem­le­ke­ti için pek çok sos­yal pro­je­le­re imza atan, için­de 4 De­niz­li der­nek ve vak­fı­nın da yer al­dı­ğı Ege­li­ler Bir­li­ği’ne baş­kan­lık eden Hü­se­yin Reşit Öz ile iş dün­ya­sı, De­niz­li ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na dair ger­çek­leş­tir­di­ği­miz rö­por­ta­jı­mız­dan öne çı­kan­lar…

ic4

Ön­ce­lik­le Hü­se­yin mi, Reşit mi? Han­gi­si­ni kul­la­nı­yor­su­nuz?
Evet, çok sık kar­şı­laş­tı­ğım bir durum bu. Adım Hü­se­yin Reşit Öz… De­niz­li’de­ki­ler Hü­se­yin diyor, İstan­bul’da­ki­ler Reşit diyor… Çift kim­lik­li gibi his­se­di­yo­rum ken­di­mi… Siz de hem De­niz­li’den hem İstan­bul’dan ol­du­ğu­nuz için, her iki­si­ni de kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Peki sizi daha ya­kın­dan ta­nı­ya­bi­lir miyiz Hü­se­yin Bey?
1960 yı­lın­da İstan­bul’da doğ­dum. İstan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si İşlet­me Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü’nden mezun ola­rak iş ha­ya­tı­na atıl­dım. Uzun yıl­lar teks­til ve sa­na­yi­de görev yap­tım. 2001’den iti­ba­ren de daha çok ti­ca­re­te ağır­lık ver­me­ye baş­la­dık. 1989 yı­lın­da da İstan­bul’un çe­şit­li semt­le­rin­de top sa­ha­la­rı açtık. O gün­den bu­gü­ne bu işi­miz de devam edi­yor. Bunun yanı sıra şu anda soh­be­ti­ni yap­tı­ğı­mız Ye­şil­yurt Spor Ku­lü­bü’nde uzun yıl­lar Genel Sek­re­ter ola­rak görev yap­tım. Bu yıl­lar­da da ka­pa­lı kort­la­rın ya­pı­mın­da, ha­vu­zun mo­dern­leş­me­sin­de, kapı kont­rol sis­tem­le­rin­de çok emek­le­rim ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Bunun yanı sıra İstan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mezun Der­nek­le­ri­ni kur­dum. Orada da Mü­hen­dis­ha­ne’yi yap­mak bana nasip oldu. De­niz­li Eği­tim Kül­tür Vakfı’nda görev aldım. Ay­rı­ca Uşak ve Ay­dın­lı hem­şeh­ri­le­ri­miz­le bir araya ge­le­rek Ege­li­ler Bir­li­ği’ni kur­duk. Daha sonra diğer Ege Böl­ge­si il­le­ri­miz de dahil oldu.

ic7

On par­ma­ğı­nız­da on ma­ri­fet… Bir de bu yoğun tem­po­ya si­ya­set de ek­len­di bir dönem ga­li­ba…
Evet… Uzun yıl­lar Doğru Yol Par­ti­si’nde görev yap­tım. Hem Sü­ley­man De­mi­rel, hem de Tansu Çil­ler ve Meh­met Ağar dö­nem­le­rin­de İlçe Baş­kan­lık­la­rı gö­re­vin­de bu­lun­dum. 2007 yı­lın­da da İstan­bul 3. Bölge mil­let­ve­ki­li adayı oldum. Ay­rı­ca yine par­ti­de İl Di­sip­lin Ku­ru­lu Genel Baş­kan­lı­ğı’nı yap­tım.

Bir ta­raf­ta yoğun bir iş tem­po­su, diğer yanda si­ya­set… Bir de bun­la­rın dı­şın­da sos­yal pro­je­ler var… Bu sos­yal pro­je­ler­de bu­lun­ma fik­ri­niz nasıl ge­liş­ti?
So­rum­lu­luk al­ma­sı­nı bilen bir ya­pı­ya sa­hi­bim. So­rum­lu­luk al­dık­ça da bu so­rum­lu­luk­la­rı mut­la­ka ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­ken gö­rev­ler ola­rak gö­rü­yo­rum ken­di­me. Sa­nı­rım bu ne­den­le bu kadar çok yön­lü­yüm. Çünkü işi­ni­zi ciddi yap­tı­ğı­nız zaman in­san­lar si­zin­le bir­lik­te ol­ma­ya baş­lı­yor. So­rum­lu­lu­ğu size ver­me­ye baş­lı­yor. Si­ya­set­te de böy­ley­di. Hep görev inan­cı, açık­lık ve dü­rüst­lük üze­ri­ne si­ya­set­te var oldum. Sev­me­di­ğim ki­şi­nin yü­zü­ne ‘Seni sev­mi­yo­rum’ dedim. Eki­bi­mi ku­rar­ken de doğru in­san­la­rı ya­nı­ma al­ma­ya ça­lış­tım. Bu zaman di­li­min­de de ister sos­yal pro­je­ler­de is­ter­se de diğer gö­rev­le­rim­de hiç bir se­çi­mi kay­bet­me­dim. Sa­de­ce kendi mil­let­ve­ki­li se­çi­mim ha­ri­cin­de. Ama bak­tı­ğı­nız zaman sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, der­nek­çi­lik, va­kıf­çı­lık, par­ti­ci­lik, her şey bir­bi­ri­ni ko­va­lı­yor. Me­se­la şimdi Ege­li­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı olmam ne­de­niy­le, tüm Tür­ki­ye’deki sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da top­lan­tı­lar dü­zen­le­ni­yor. En son 7-8 Nisan’da Nev­şe­hir’de bir top­lan­tı ya­pıl­dı. Orada da sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı adına ben ko­nuş­tum. Bu onuru da bana ver­di­ler. Do­la­yı­sıy­la der­nek­çi­lik ve va­kıf­çı­lık­ta da sa­de­ce kendi yö­re­miz­de değil, diğer sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile de bir­lik­te­lik sağ­lı­yo­ruz.

ic6

Zaten Ege­li­ler Bir­li­ği de bu şe­kil­de bir bir­lik­te­lik­ten doğdu ga­li­ba…
Evet… Ege Böl­ge­sin­de yer alan il­le­ri­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren 26 vakıf ve der­ne­ğin bir araya ge­le­rek oluş­tur­du­ğu bir bir­lik EGEBİR.

Bu kadar çok der­nek ve vak­fın bir araya gel­di­ği bir bir­li­ğin ba­şın­da­sı­nız. Bu ne­den­le so­run­la­rı­nı en iyi bilen isim­le­rin de ba­şın­da yer alı­yor­su­nuz… Ül­ke­miz­de­ki sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı nasıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
De­ği­şik açı­lar­dan bak­mak lazım. Ki­mi­si ta­ma­men hem­şeh­ri ve köy der­nek­le­ri. Bunun ör­nek­le­ri ara­sın­da; İstan­bul’a 70’li yıl­lar­da baş­la­yan göç ne­de­niy­le, bu şe­hir­de bir araya gelen ka­sa­ba ve köye men­sup ki­şi­le­rin kur­du­ğu der­nek­ler­den bah­se­di­le­bi­lir. Bu der­nek­ler daha ka­pa­lı der­nek­ler. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın bir kısmı da il der­nek ve va­kıf­la­rı… Onlar da yavaş yavaş açıl­ma­ya baş­la­dı­lar. Ancak genel ola­rak en büyük sorun; Tür­ki­ye’de sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın hep li­de­riy­le var ol­ma­sı. Bir lider ak­tif­se der­nek aktif hale ge­li­yor, bir başka se­çi­len lider za­yıf­sa der­ne­ğin ak­ti­vi­te­le­ri aza­lı­yor. Ne yazık ki hiç­bi­rin­de bir ku­rum­sal­laş­ma ge­le­ne­ği yok.

ic5

Bazı der­nek­ler­de yaş had­di­ni geç­me­le­ri­ne rağ­men, kol­tuk sev­da­sın­dan do­la­yı gö­re­vi­ni bı­rak­ma­yan in­san­lar da var. Onlar da hiç­bir şey yap­mı­yor. Se­çi­li­yor­lar ama say­gıy­la, büyük ol­duk­la­rı için, yaş­la­rın­dan do­la­yı hür­me­ten, ‘Bı­ra­kır­sa ölür’ man­tı­ğı için­de se­çi­li­yor­lar. Bu der­nek­çi­lik an­la­yı­şıy­la da ba­şa­rı­ya ulaş­mak müm­kün değil.

_________________________________

haci-serif-don-hel_________________________________

Pek ço­ğun­da si­ya­set de söz ko­nu­su ga­li­ba…
Ke­sin­lik­le si­ya­set söz ko­nu­su. Bu çok yan­lış. Ben me­se­la; aktif ola­rak yıl­lar­ca si­ya­se­tin için­de olsam da Ege­li­ler Bir­li­ği’ne asla si­ya­se­ti sok­mu­yo­rum. Bu ku­lüp­te Genel Sek­re­ter ola­rak görev yap­tı­ğım dö­nem­de aynı za­man­da Doğru Yol Par­ti­si İlçe Baş­ka­nı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor­dum. Ama aynı dö­nem­de her iki so­rum­lu­lu­ğu da ye­ri­ne ge­tir­miş ol­ma­ma rağ­men, ke­sin­lik­le ku­lü­bün içine de si­ya­se­ti sok­ma­dım. Çünkü bu tür kulüp, der­nek, vakıf ve bir­lik gibi top­lu­luk­lar­da her çeşit insan var. O zaman ‘Sen­den­sin’, ‘Ben­den­sin’ ay­rı­mı­na gir­miş olu­yor­su­nuz. Ben baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğım sivil top­lum ku­ru­lu­şu adına hü­kü­me­te ol­du­ğu kadar ana mu­ha­le­fet ve mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne de, BDP hariç, eşit uzak­lık­ta­yız. Bu ül­ke­yi seven, as­ke­ri­ne po­li­si­ne silah çek­me­yen par­ti­ler­le bir ara­da­yız. İçi­miz­de her par­ti­yi des­tek­le­yen pek çok insan var. Onlar se­çim­le­rin­de özgür ol­du­ğu­na göre, de­mok­ra­si de bu yüz­den var, biz­ler de bu bir­lik­te­li­ği ko­ru­mak du­ru­mun­da­yız. Bu ne­den­le sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın için­de­ki parti ay­rım­cı­lı­ğı biz­le­ri de böl­mek­ten öteye ge­çe­mez. Geç­miş­te bunun da ör­ne­ği­ni çok güzel ya­şa­dı ve gördü Tür­ki­ye. Siz­ler daha genç­si­niz ama 80 ön­ce­si ku­tup­laş­ma­la­rın­da polis dahi POL­DER ve POLBİR ola­rak ay­rıl­mış­tı. Bu son­da­ki Der ve Bir si­ya­si gö­rüş­le­ri­ni tem­sil edi­yor­du. Bütün der­nek ve bir­lik­ler­de bu söz ko­nu­suy­du. Bu şe­kil­de ba­şa­rı­ya gi­dil­me­di­ği­ni ya­şa­dık ve gör­dük. Bu ne­den­le ba­şa­rı­lı bir sivil top­lum ku­ru­lu­şu ça­lış­ma­la­rın­dan bah­se­de­bil­mek için si­ya­set bir­li­ği değil, amaç bir­li­ğin­den söz ede­bil­mek ge­rek­li.

ic1

Bütün bu so­run­la­rın ar­dın­dan ül­ke­miz­de STK’ların ha­ket­ti­ği de­ğe­ri gör­dü­ğü­nü söy­le­ye­bi­lir miyiz?
Tür­ki­ye’deki sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın yeni yeni değer bul­du­ğu­nu söy­le­mek de müm­kün. Ama bunun ne­de­ni de yine sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ken­di­le­ri di­ye­bi­li­riz. Fikir be­ya­nı yok, güç­ten yana tavır alma var, kendi kim­lik­le­ri­ni, öz­le­ri­ni or­ta­ya koy­mak gibi bir du­rum­la­rı söz ko­nu­su değil. Ben ve bir kaç der­ne­ğin dı­şın­da çoğu böyle di­ye­bi­li­rim. Ben bir tek şeyi sa­vu­nu­yo­rum, sö­zü­nün eri olmak, top­lum­da say­gın olmak, dü­rüst olmak, rol yap­ma­mak. Benim bu­gü­ne kadar üst­len­di­ğim bütün gö­rev­ler­de, buna si­ya­set de dahil, ‘Ben bu işi ya­pa­rım’ diye or­ta­ya çık­ma­dım. Bana hep; ‘Seni ilçe baş­ka­nı yap­mak is­ti­yo­ruz’, ‘Seni der­nek vakıf baş­ka­nı yap­mak is­ti­yo­ruz’, ‘Seni ku­lü­bün genel sek­re­te­ri yap­mak is­ti­yo­ruz’ de­di­ler. Bu gö­rev­le­rin hiç­bi­ri­si benim ta­le­bim doğ­rul­tu­sun­da ol­ma­dı. Hep bir tek­lif ve ar­dın­dan benim ka­bu­lüm­le ger­çek­leş­ti.

ic8

Neden sizce bu gö­rev­ler­de bu­lun­ma­nız is­ten­di?
Ben söz ver­di­ğim zaman ye­ri­ne ge­ti­ri­rim. Bunu beni ta­nı­yan­lar çok iyi bilir. Bir diğer neden de ben ekip ada­mı­yım­dır. Eki­bim­de mut­la­ka ba­şa­rı­yı ge­ti­ren ki­şi­le­ri ödül­len­di­ri­rim. On­la­rın ba­şa­rı­la­rı­nı sa­hip­len­mem. Yoksa ‘Ben yap­tım’ diye or­ta­ya çık­mak çok kolay.

Peki bu­gü­ne kadar bu­lun­du­ğu­nuz gö­rev­ler­de­ki ba­şa­rı­nı­zı neye bağ­lı­yor­su­nuz?
Ekip ru­hu­ma ve ta­kip­çi­li­ği­me. Ör­ne­ğin bi­ri­ne bir görev ver­di­ğim­de ya da kendi bir görev al­dı­ğın­da, işi ne zaman ya­pa­ca­ğı­nı so­ra­rım. Salı günü ya­pa­ca­ğım derse, ben Salı günü asla ara­mam ama Çar­şam­ba sabah ara­rım. Çünkü ‘Salı günü hal­le­de­rim’ de­di­ği­ne göre en geç Salı ak­şa­mı beni ara­yıp al­dı­ğı işle il­gi­li so­nu­ca ulaş­tı­ğı­nın bil­gi­si­ni ver­me­si lazım. Eki­bi­miz­de­ki her­kes benim bu ko­nu­da­ki has­sa­si­ye­ti­mi bil­di­ği için al­dık­la­rı gö­rev­le­ri za­ma­nın­da ve la­yı­kıy­la ye­ri­ne ge­ti­rir­ler. Bu da hem ayrı ayrı birey ola­rak, hem de genel ola­rak or­ga­ni­zas­yon şe­ma­sı­nın her bi­ri­nin bü­tü­nün­de ba­şa­rı­yı ge­ti­ri­yor.

kutu-ic

Ege­li­ler Bir­li­ği’ndeki ba­şa­rı­nı­zın sırrı da bu mu?
Ege­li­ler Bir­li­ği’ndeki ba­şa­rı­mı­zın en temel nok­ta­sı da eki­bin çı­kar­sız, tek bir amaç doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­sı. Bün­ye­miz­de bu­lu­nan her bir der­nek ve vakıf ayrı ayrı bir­bi­rin­den de­ğer­li in­san­lar. Her biri hal­kı­na hiz­met et­me­yi görev kabul etmiş in­san­lar. Çünkü bu gö­rev­le­rin hiç­bi­ri­sin­de para ka­za­nıl­ma­sı söz ko­nu­su değil. Üs­tü­ne üst­lük ken­di­niz­den para ve zaman har­car­sı­nız.

Peki bu amaç­tan bah­se­decek olur­sak… Ege­li­ler Bir­li­ği ola­rak ku­ru­luş amaç­la­rı­nız neler?
Her der­ne­ğin ve vak­fın ku­ru­lu­şun­da ön­ce­lik­le hem­şeh­ri­le­ri bir araya top­la­mak var­dır. Ama bunun öte­sin­de gö­rün­me­yen bazı şey­ler de var­dır. Ör­ne­ğin eko­no­mik bir­lik­te­lik. Ki­mi­si pa­ra­sı ki­mi­si ak­lı­nı ki­mi­si de başka ola­nak­la­rı­nı koyar. İnsan­lar bu der­nek ve va­kıf­lar­da bir­bir­le­ri­ni ta­nı­dık­ça iş bir­lik­te­lik­le­ri de, is­tih­dam­lar da doğar. Bir si­ner­ji or­ta­ya çıkar. Ki­şi­ler bir anda hiç akıl­la­rın­da yok­ken der­nek ve va­kıf­ta bir araya ge­le­rek soh­bet es­na­sın­da pro­je­ler or­ta­ya çı­ka­rır ve bir­lik­te ortak pro­je­le­re imza atar­lar. Der­nek­çi­lik ve va­kıf­çı­lık­ta en önem­li kay­nak insan. Bu ne­den­le en önem­li kav­ram in­san­lar ara­sın­da bir­lik­te­li­ği sağ­la­mak. Bu bir­lik­te­lik­ler ara­sın­da kulis yap­mak da var elbet…

Kulis yap­mak der­ken, lo­bi­ci­lik an­la­mın­da mı?
Aynen öyle. Ege­li­ler bu­gü­ne kadar hiç kulis yap­ma­mış. Hiç si­ya­se­te bu­laş­ma­mış­lar İstan­bul’da. Geçen dönem İstan­bul’da 34 il­çe­nin hiç­bi­rin­de Egeli Mec­lis Üyesi yoktu. Biz geçen sene 16 ki­şi­lik bir liste ha­zır­la­dık hem AKP’ye hem CHP’ye. Dedik ki; ‘bu ki­şi­ler siz­ler­le ça­lı­şan dost­la­rı­mız. Biz bu ki­şi­le­ri mec­lis­te de gör­mek is­ti­yo­ruz.’ Şu anda 11 Be­le­di­ye Mec­lis Üye­miz 3 tane de İl Genel Mec­li­si üye­miz var. Tabi bun­la­rı biz mi yap­tık. Hayır. Biz yal­nız­ca tek­lif­te bu­lun­duk ve ön ayak olduk di­ye­bi­li­riz. Bu ve buna ben­zer ça­lış­ma­lar Ege­li­le­rin de yö­ne­tim­de bu­lun­ma­sı için lo­bi­ci­lik fa­ali­yet­le­ri de ya­pa­rak der­nek­çi­lik ya­pı­yo­ruz.

Pek çok böl­ge­den çe­şit­li der­nek­ler­le bir araya ge­li­yor­su­nuz, o böl­ge­le­ri ve bölge in­san­la­rı­nı ya­kın­dan ta­nı­ma şan­sı­na da sahip olu­yor­su­nuz. Sizce Ege­li­le­ri diğer böl­ge­ler­den ayı­ran en önem­li özel­lik nedir?
Biz Ege­li­ler hep yal­nız oy­na­ma­yı se­ve­riz. Yal­nız oynar ama o yal­nız­lık es­na­sın­da da uyum­lu oynar. Hiç de­ği­şik bir figür oy­na­yan efe gör­dü­nüz mü? Ama diğer ta­raf­ta ör­ne­ğin Ka­ra­de­niz­li­ler horon te­per­ken biri elini kal­dır­ma­yı unut­sa bile ya­nın­da­ki elini kal­dır­dı­ğı için o da kal­dı­rır. Ama bizde o şans yok. Ayrı ayrı oy­na­sa­lar da uyum­lu oy­nar­lar. Bu da Ege top­lu­mu­nun ne kadar uyum­lu ol­du­ğu­nu gös­te­rir bize.

ic2

Peki kül­tü­rü­müz… Sizce yeni ne­sil­le­re ye­te­rin­ce ak­ta­rı­la­bi­li­yor mu Ege kül­tü­rü?
Bu gü­nü­müz şart­la­rın­da çok zor. Benim ço­cuk­la­rım İstan­bul’da doğdu ve bu­ra­da bü­yü­yor. Ne kadar ya­şa­ya­bi­lir­ler Ege kül­tü­rü­nü? Ama bu ol­duk­ça önem­li. Ör­ne­ğin bir Di­yar­ba­kır­lı Di­yar­ba­kır kül­tü­rü­nü, bir De­niz­li­li De­niz­li Kül­tü­rü­nü kendi ile bir­lik­te aile­si­ne de ya­şat­ma­lı. İşte Ege­li­ler Bir­li­ği’nin bir amacı da bu di­ye­bi­li­riz. İstan­bul’daki Ege­li­le­re bölge kül­tü­rü­nü an­la­ta­bil­mek, ya­şa­ta­bil­mek.

 

Kaynak

Yorumlar...

Henüz içerik yok

Yorum Yaz